Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van A.J. van Vliet & Zn. B.V. (KvK-nr.: 54517265)

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

a. Verkoper/vervoerder/opdrachtnemer: A.J. van Vliet & Zn B.V., gevestigd te (2935 CW) Ouderkerk aan den IJssel, IJssellaan 10, hierna ook ‘Van Vliet’;

b. Koper/opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in hoedanigheid van ondernemer, in opdracht van wie Van Vliet producten levert en/of vervoert en/of diensten verricht, dan wel met wie Van Vliet een overeenkomst aangaat tot (ver)koop, respectievelijk van vervoer, respectievelijk van opdracht of aanneming van werk, of met wie Van Vliet in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst tot (ver)koop, respectievelijk van vervoer, dan wel van opdracht of aanneming van werk;

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of vervoer en/of opdracht en/of aanneming van werk die tussen Van Vliet en koper/opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle

(overige) resultaten van dienstverlening c.q. aanneming van werk door Van Vliet, die het onder-werp zijn van een overeenkomst;

e. Diensten: alle werkzaamheden (waaronder aanneming van werk alsmede het vervoer van za-ken), in welke vorm en hoe genaamd dan ook, die Van Vliet voor of ten behoeve van ko-per/opdrachtgever verricht;

f. Order: iedere opdracht van koper/opdrachtgever aan Van Vliet, in welke vorm of onder welke benaming dan ook, verstrekt.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van Van Vliet en op alle overeenkomsten die door Van Vliet met koper/opdrachtgever zullen worden gesloten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van koper/opdrachtgever wordt door Van Vliet uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.4 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper/

opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

2.6 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Van Vliet is eerst gebonden, doordat Van Vliet een order (opdracht) schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Van Vliet is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering (en/of opdracht) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling (en/of opdracht) heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de (koop)overeenkomst tot stand doordat Van Vliet geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper/opdrachtgever, dan wel doordat Van Vliet aan een om levering (of dienstverlening) verzocht hebbende koper/opdrachtgever een factuur zendt. De in de factuur opgenomen producten en/of werkzaamheden (diensten) worden alsdan geacht de overeenkomst juist weer te geven.

3.3 Alle opgaven door Van Vliet van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Van Vliet kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer koper/opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten (en/of aanneming van werk) zodanig afwijken van de opgaven van Van Vliet of van de tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft koper/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3.4 Door de Van Vliet verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen van Van Vliet zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting. Eventuele handelings-, verzend- of transportkosten, alsmede belastingen of andere heffingen worden in de offerte vermeld. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Van Vliet zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en wijzigingen.

4.2 De door Van Vliet genoemde (verkoop)prijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de Order, maar voor (op/af)levering van de producten wordt verhoogd, heeft Van Vliet het recht de verhogingen aan de koper/opdrachtgever door te berekenen.

4.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van

toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Van Vliet de producten heeft (in)gekocht.

4.4 Koper/opdrachtgever vrijwaart Van Vliet van alle kosten en schade die voor Van Vliet moch-ten voortvloeien uit het feit:

a. dat koper/opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een ver-gelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of

b. dat koper/opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Van Vliet en/of de auto-riteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Elke Overeenkomst wordt door Van Vliet aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper/opdrachtgever op grond van door Van Vliet in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

5.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Van Vliet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat koper/opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van Van Vliet zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling voor levering (respectievelijk vervoer, dan wel dienstverlening en/of aanneming van werk) per bank te geschieden: ABN AM-RO Bank N.V., IBAN/rekeningnummer: NL97ABNA0471742600, in acht nemende de geldende betalingscondities van Van Vliet, zoals vermeld op offerte. De betaling door ko-per/opdrachtgever dient daarbij – met uitzondering van een schriftelijk overeengekomen betalingstermijn van maximaal dertig (30) dagen – steeds plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

Van Vliet heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.

5.4 Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Van Vliet, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Van Vliet accepteert geen algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever.

5.5 Zolang de koper/opdrachtgever de door hem verschuldigde koop(/aanneem)som c.q. loon/beloning, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Van Vliet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

5.6 Koper/opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij koper/opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

5.7 Koper/opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke handelsrente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

5.8 Indien koper/opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is koper/opdrachtgever verplicht Van Vliet alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

In ieder geval is de koper/opdrachtgever in het geval van een geldvordering verschuldigd:

rentekosten gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6,75%. Eventueel door Van Vliet te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012. Indien Van Vliet aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.9 Indien door Van Vliet, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan koper/opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6. (Af)leveringstermijn

6.1 De door Van Vliet opgegeven (af)leveringstermijn voor producten – en/of termijn voor het verrichten van diensten en/of oplevertermijn van aanneming van werk – is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Van Vliet geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Van Vliet verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Van Vliet zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Van Vliet opgegeven (lever)tijden zijn slechts indicatief. Van Vliet heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.

6.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of bevestiging anderszins door Van Vliet. Indien Van Vliet voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door koper/opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van verkoper/opdrachtnemer, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft koper/opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Koper/opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van koper/opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Koper/opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestel-ling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

6.4 Van Vliet heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

7. Overmacht

7.1 Indien Van Vliet door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

7.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3 Onder overmacht van Van Vliet wordt verstaan elke van de wil van Van Vliet onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Van Vliet kan worden verlangd. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht mede verstaan: werkstakingen, protestacties, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme of daarmee overeenkomende toestanden, (stroom)storingen, storingen in communicatielijnen of-systemen, brand, ontploffing en andere calamiteiten in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen natuurrampen en omvangrijke ziekten van epidemiologische aard van personeel van Van Vliet.

7.4 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte, respectievelijk (tijdige) op- of aflevering, in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Van Vliet door zijn leverancier, in welke gevallen Van Vliet de keuze heeft de levering uit te stellen of de (koop)overeenkomst te ontbinden.

7.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. Van Vliet is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enige (directe of indirecte) schade van of bij koper/opdrachtgever, noch is Van Vliet daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 2.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op koper/opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst af-geleverde of af te leveren producten (of diensten) aan Van Vliet verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en

kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 Ieder bedrag dat van koper/opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Van Vliet op koper/opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Van Vliet in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.

Daarna zal ieder bedrag dat van koper/opdrachtgever wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.

8.3 Voordat de eigendom van de producten op koper/opdrachtgever is overgegaan, is koper/opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper/opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan Van Vliet eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van kopers/opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Koper/opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Van Vliet mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering die koper/opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

8.4 De koper/opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Van Vliet te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Van Vliet zal koper/opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Van Vliet.

8.5 Indien en zolang Van Vliet eigenaar van de producten is, zal koper/opdrachtgever Van Vliet onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten.

Voorts zal koper/opdrachtgever Van Vliet op Van Vliet haar eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Van Vliet eigenaar is, zich bevinden.

8.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal koper/opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigen-doms) rechten van Van Vliet.

9. Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Van Vliet zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

9.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Van Vliet het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, zulks voor rekening van koper/opdrachtgever.

9.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Van Vliet de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper/opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9.4 Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van Van Vliet met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

9.5 Van Vliet wordt verondersteld bekend te zijn met de voor de uitvoering van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

9.6 Van Vliet is verplicht de koper/opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de koper/opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de koper/opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover Van Vliet deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

10. Reclame/klachten

10.1 Koper/Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen [acht] dagen na aankomst van de producten schriftelijk en gedetailleerd aan Van Vliet worden medegedeeld. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de koper/opdrachtgever eveneens uiterlijk binnen [acht] dagen na ontdekking schriftelijk en gedetailleerd te worden gemeld aan Van Vliet. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten (of verrichting van de diensten) schriftelijk aan Van Vliet worden gemeld.

10.2 Na het ontdekken van enig gebrek is koper/opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

10.3 Koper/opdrachtgever zal alle door Van Vliet voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Van Vliet in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

10.4 Koper/opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Van Vliet geen controle op de reclame kan plaatshebben.

10.5 Het staat koper/opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Van Vliet daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor koper/opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

10.6 Koper/opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Van Vliet zolang koper/opdrachtgever enige daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Van Vliet niet is nagekomen.

10.7 Reclame betreffende geleverde producten (of verrichte werkzaamheden) kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde producten (of werkzaamheden) en alsnog te leveren producten (of werkzaamheden), ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

Klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst door Van Vliet geven koper/opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Van Vliet op te schorten.

10.8 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Van Vliet niet in behandeling genomen en Van Vliet is ter zake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.

10.9 Indien koper/opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product (of dienstverlening), is de daaruit voor Van Vliet voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13 (garantie).

10.10 Onder geen beding en op geen enkel moment voor of na definitieve levering (of uitvoe-ring) kan de koper/opdrachtgever schadevergoeding, dan wel ontbinding van de Overeenkomst met Van Vliet vorderen, indien de verworven producten niet voor bepaalde specifieke doeleinden kunnen worden aangewend, die door Van Vliet is getoond, genoemd of vermeld. Evenmin is Van Vliet in welke vorm dan ook aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of toepassing van de door Van Vliet aan koper/opdrachtgever verkochte zaken of geleverde diensten. Koper/opdrachtgever heeft bovendien geen recht tot reclameren voor zover de montagevoorschriften en/of de garantie-checklist niet deugdelijk zijn nageleefd.

11. Montage en inwerkingstelling

11.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling en aftersales-service niet berekend, tenzij anders overeengekomen.

11.2 Heeft Van Vliet zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde producten verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die producten, indien:

a. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding en dergelijke voor de monteur zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever.

b. de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de producten moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepareerd.

Voor rekening van de koper/opdrachtgever is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) het aanbieden van de te verwerken producten of het organiseren van de opbouw(locatie). Voorts dient de koper/opdrachtgever voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.

11.3 Indien de monteur ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Van Vliet, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper/opdrachtgever.

11.4 Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.

12. Wijzigingen en meer/minderwerk

12.1 Door de koper/opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Van Vliet, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de koper/opdrachtgever schriftelijk aan Van Vliet worden gemeld, vóórdat Van Vliet een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Van Vliet en de koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Van Vliet deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de koper/opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van Van Vliet een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Van Vliet gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de koper/opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Van Vliet is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de koper/opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

12.2 Indien Van Vliet de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de koper/opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Van Vliet te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de koper/opdrachtgever ter zake van de met Van Vliet gesloten overeenkomst.

12.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door Van Vliet opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Van Vliet is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de koper/opdrachtgever.

12.4 Indien Van Vliet voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de koper/opdrachtgever. Van Vliet zal de koper/opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

12.5 Indien de koper/opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van Van Vliet heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de koper/opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de ko-per/opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Van Vliet te voldoen.

13. Garantie

13.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Van Vliet genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren (of werkzaamheden niet deugdelijk zijn verricht), zal Van Vliet de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retour-nering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren (of de werkzaamheden opnieuw uit te voeren), hetzij koper/opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Van Vliet en koper/opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Van Vliet ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Van Vliet tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

13.2 Indien Van Vliet producten aan koper/opdrachtgever aflevert welke Van Vliet van toeleveranciers heeft verkregen, is Van Vliet nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van koper/opdrachtgever gehouden dan waarop Van Vliet opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten cq. onderdelen van de door Van Vliet aan koper/opdrachtgever geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen zijn volledig voor rekening van de koper/opdrachtgever. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie, dan wel onderdelengarantie, bij de toeleverancier van Van Vliet te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de koper/opdrachtgever. Alle verzendkosten van koper/opdrachtgever naar Van Vliet zijn te allen tijde voor rekening van koper/opdrachtgever. Garantie wordt uitgesloten op slijtdelen met als enige uitzondering fabricagefouten. Onder slijt-delen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering (beschadiging, verstopping of achteruitgang) optreedt door gebruik. Er is uitsluitend garantie op de door Van Vliet verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.

13.3 Van Vliet staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat Van Vliet in voor zodanige adviezen of instructies van koper/opdrachtgever aan zijn afnemers.

13.4 De producten blijven volledig voor risico van koper/opdrachtgever in het geval door Van Vliet aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Van Vliet en niet in redelijkheid van koper/opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.

13.5 Mocht de koper/opdrachtgever eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Van Vliet verrichten of door anderen laten verrichten, dan zal Van Vliet niet gehouden zijn, zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door koper/opdrachtgever of gelieerde partijen ongeëigend gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.

13.6 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geldt er geen garantie op de goederen en producten

die door Van Vliet worden aangeboden. De garantie die wordt verleend is in alle gevallen zgn. “Carry In – Carry Out” garantie, hetgeen inhoudt dat koper/opdrachtgever ingeval van garantie altijd zelf zorg moet dragen voor het aanbieden van de onderdelen of producten onder garantie aan de door Van Vliet aangewezen beoordelende partij. En na herstel/vervanging dient koper/opdrachtgever de goederen of producten wederom zelf op te halen op het door Van Vliet aangewezen geografisch adres.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Van Vliet is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van koper/opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

14.2 De aansprakelijkheid van Van Vliet jegens koper/opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom c.q. factuurbedrag kan worden aangewezen, is Van Vliet haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

14.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Van Vliet of haar hoogste leidinggevend personeel, zal koper/opdrachtgever Van Vliet vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de producten (diensten), c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij koper/opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

14.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Van Vliet of haar hoogste leidinggevend personeel of voor zover Van Vliet haar aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.

14.5 Indien bij levering van producten (diensten) door Van Vliet aan koper/opdrachtgever aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten (diensten) en doeleinden, is koper/opdrachtgever verplicht zich hieraan te houden. Van Vliet mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de koper/opdrachtgever, van uit gaan dat koper/opdrachtgever en zijn personeel of de personen, die

koper/opdrachtgever direct of indirect bij of met het product laten werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Van Vliet is bereid koper/opdrachtgever – voor zover mogelijk – die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Koper/opdrachtgever is gehouden de kosten ter zake te voldoen.

15. Opschorting en Ontbinding

15.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper/opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met koper/opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Van Vliet koper/opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval Van Vliet zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende

zeker is gesteld; en/of

b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van koper/opdrachtgever op te schorten;

een en ander onverminderd Van Vliet haar andere rechten onder welke overeenkomst met koper/opdrachtgever dan ook en zonder dat Van Vliet tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.2 Indien koper/opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is koper/opdrachtgever in verzuim en is Van Vliet gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te

schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk

te ontbinden;

een en ander onverminderd Van Vliet haar andere rechten onder welke overeenkomst met koper/opdrachtgever dan ook en zonder dat Van Vliet tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Van Vliet op koper/opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Van Vliet gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Van Vliet en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van koper/opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Koper/opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Van Vliet in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

16. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

16.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Van Vliet en koper/opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

16.3 Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met koper/opdrachtgever, zal deze Van Vliet steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van koper/opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Van Vliet geaccordeerd, zal Van Vliet alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Koper/opdrachtgever zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Van Vliet vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Van Vliet heeft geweigerd aan de redelijke kosten voor het benodigde onderzoek – als hierboven bedoeld – te voldoen.

16.4 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Van Vliet. Indien op grond van (nationaal) dwingend recht de rechtbank bevoegd is, zal het geschil beslecht worden door de rechtbank te Den Haag.

17. Conversie

17.1 Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

18. Partiële nietigheid

18.1 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, or-ders, leveringen, diensten, en overige activiteiten van Van Vliet. Deze Algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden beschikbaar op de internetpagina van Van Vliet: www.vanvlietenzn.nl